13. ชุดมาตรวัดความเร็ว

13. ชุดมาตรวัดความเร็ว (Speedometer set)